Agenda 2030

Kårservice, som ägs av de 3 kårerna och som driver Studentlivet.se, har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt tänka hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön och våra studenter och personer i vår närhet. För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice.

Våra främsta fokusområden under 2023 är:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Läs mer nedan om 3 av våra huvudfokusområden.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Vi har många fantastiska ideella studenter som väljer att engagera sig hos oss. Det är av största vikt att det finns goda arbetsförhållanden för alla, både för den som stänger ett kårhus kl 03:10 en lördagnatt som till en projektledare för konceptarbete. Ett arbete vi arbetat med kallas för Trygga kårhus som mycket handlar om våra ideella jobbare, likväl våra studenter som befinner sig i våra miljöer.

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Vårt arbete från Kombo bidrar till att säkra fler trygga boenden för våra studenter. Och vi har flertalet sociala hållbarhetsprojekt på bla Ryds Herrgård i form av cykelskola, mattestuga, språkcafé mm.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Stor del av våra verksamheter är resurskrävande verksamheter då mat och fastigheter är en del av vår basverksamhet. Därför gör vi nu allt vi kan för att inventera våra olika led som vi kan påverka och där med minska vårt kliamata avtryck. Alltifrån väga matsvinner, samt se hur vi kan göra för att minska det. Vi ser över våra leverantörer och försöker jobba med kravmärkta livsmedel i största möjliga mån, samt se över våra portionsstorlekar vid sittningar mm.

Translate »