Välkommen till studentlivet.se – För ett bättre och roligare studentliv!

Starta och driv förening

Föreningarna är studentlivet – utan dem hade studenter inte haft sammanhang eller möjligheten att träffa likasinnade på samma sätt. Tycker du att det saknas en förening som har ett specifikt tema? Du kan vara med och starta den. Här berättar vi hur du startar en studentförening, och ger tips till dig som är engagerad i en befintlig förening.

Vad innebär det att vara LUST-godkänd?

Att vara en LUST-godkänd förening är att få en stämpel på sin förening som leder till vissa förmåner och åtaganden. Dessa finns att läsa nedan.

LUST startar alltså inte upp nya föreningar utan godkänner endast existerande. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa om hur man startar en förening.

Vad är LUST?

LUST står för Linköpings universitets Studentkårer och är ett samarbetsorgan mellan StuFF, LinTek och Consensus som är de tre studentkårer som har verksamhet vid LiU

Vad gör LUST?

LUST är framförallt kårernas samarbetsorgan genom vilket de driver gemensamma frågor mot universitetet och kommunen samt tillsätter studeranderepresentanter på central nivå på Linköpings universitet. LUST arbetar också aktivt med bostadsfrågan och kämpar för bra studentboenden i Linköping och Norrköping. LUST tar även ett mer övergripande ansvar för studentaktiviteter vid LiU.

LUST godkänner studentföreningar vid Linköpings universitet. Att bli en LUST-godkänd förening innebär bland annat att föreningen får måla sitt märke i märkesbacken, boka lokaler, medverka vid KALAS-mottagningen och mycket mer.

Hur du får din studentförening godkänd

För att bli en LUST-godkänd förening ska föreningen uppfylla vissa krav. Dessa krav finns att läsa här. Nedan förklaras några av punkterna.

För att godkännas som studenförening vid Linköpings universitet har LUST ett krav på att totala antalet studenter, alumner, och anställda vid LiU inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta ska framgå i föreningens stadgar vid ansökningstillfället och kan endast ändras i och med föreningens begäran om uteslutning ur gruppen LUST-godkänds studentföreningar.

Håll ett årsmöte eller ett konstituterande möte med din förening. Protokollför det mötet och se till att det blir justerat. Det ska också finnas en närvarolista på samtliga personer som varit där.

Utse två stycken kontaktpersoner för föreningen, förslagsvis är en av dessa ordförande.

Ansök genom att fylla i detta formulär. I formuläret ska ni skicka in protokoll från årsmöte eller konstituerande möte med föreningen, föreningens stadgar samt en ifylld mall med kontaktuppgifter. Mallen som ska användas finns att hämta nedan.

LUST-styrelsen har ansökningsperioder för att samla ansökningar och uppdateringar från studentföreningar inför styrelsemöten. Dessa perioder är som följer:

Vecka
v. 27 – 29
v. 36 – 37
v. 44 – 45
v. 4 – 5
v. 14 – 15
v. 22 – 23

Efter att ni har skickat in er ansökan kommer ni att tilldelas en kontaktperson som tillhör någon i LUST-styrelsen. Om/när ansökan är komplett kommer LUST-styrelsen att meddela LiU detta som slutligen godkänner er ansökan.

Har ni frågor, kontakta LUSTs ordförande Julia Kortz ordforande@lust.liu.se eller Max Björklund forening@lust.liu.se

Demokratisk och jämlik organisation

Studentföreningen kan bara räkna med att bli godkännd om den är jämlik, vilket innebär att den inte ifrågasätter eller strider mot principen om alla människors lika värde oavsett nationalitet, etnisk härkomst, social bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åskådning, kön och ålder.

Studenföreningen ska vra demokratisk vilket i detta fall innebär att den skall ha en styrelse som är vald av medlemmarna och kan avsättas av dessa.

Hantering av kontaktuppgifter

Om man är en LUST-godkänd förening samlar LUST-styrelsen in kontaktuppgifter till föreningen för LiUs räkning. Det är LiU som tillhandahåller listan och distribuerar till Kårservice vid behov. LUST-styrelsen däribland Kårerna och Kårservice använder kontaktuppgifterna för att bland annat kunna skicka ut information om lokalbokningar, förrådsuthyrning och information kring ytterligare förmåner.

Resurser för föreningar

Techsoup – rabatt för ideella föreningar
Via Techsoup kan ideella föreningar få rabatt på digitala tjänster såsom Adobe eller G-suite. Som förening behöver ni lämna in ett antal dokument som styrker er verksamhet.

Avfallshantering

Återvinningsmöbler finns på samtliga campusområden. I dessa kan du sortera förpackningar av papper, glas, plast och metall samt pantförpackningar och brännbart. På flera platser kan även matavfall sorteras (i anslutning till t ex studentkök) men inte i alla möbler p g a lukt.

Om din sektion eller studentförening har elektronikavfall eller miljöfarligt avfall som ni behöver bli av med eller för mer detaljerad information om var möbler och rum för källsortering finns i olika byggnader kontaktar ni enklast lokalvårdaren för det hus frågan gäller.

Avfallshantering vid evenemang

Ska din sektion eller studentförening anordna en större fest eller evenemang och bekymrar er över sophanteringen?

Källsorteringskärl för utlåning

I anslutning till större evenemang på respektive campusområde finns det möjlighet att kostnadsfritt låna källsorteringskärl. Kontakta Göran Dahlström  på goran.dahlstrom@liu.se eller 013-28 40 76 i god tid innan evenemanget.

Sophämtning vid utomhusevenemang i Linköping

I anslutning till större utomhusevenemang som hålls på kommunens mark (parker, torg och grönytor som är allmän platsmark, det vill säga kommunägd mark i de centrala delarna av Linköping) finns det möjlighet att få soporna upphämtade av Linköpings kommun. Tjänsten är kostnadsfri. Sopsäckarna hämtas enbart på vardagar – så om evenemanget är under en helg bör sopsäckarna placeras där de inte är i vägen, men ändå enkelt kan hämtas nästkommande arbetsdag. 

Norrköpings kommun har i dagsläget ingen liknande möjlighet för sophämtning.

Gör så här:

1.        Vänd dig till Kontakt Linköping (via Felanmälan och synpunkter – gata, trafik och park) för att meddela aktuellt festdatum i god tid innan. Ange tydligt var säckarna kan hämtas. Kommunen hjälper gärna till att hålla staden ren samtidigt som önskemål om hämtning prioriteras bland andra behov, vilket innebär att önskemål kan komma att avslås.

2.        Rekvirera ut sopsäckar från dagsansvarig i Kårallen. Kom ihåg att kontakta dagsansvarig på da@karservice.se i god tid innan för att bestämma en tid.

3.        Samla ihop skräpet i sopsäckarna och ställ dem på den överenskomna upphämtningsplatsen. Se till att säckarna är väl hopknutna och att inget hamnat utanför. Tänk på att fåglar kan hitta sopsäckarna och picka hål på dem och skräpa ner. 

Vid frågor vänd dig till Kontakt Linköping.